политика за поверителност и

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Хотел „ПЛИСКА“ , к.к. Слънчев бряг

Хотел „Плиска“ се явява администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага от Хотел „Плиска“  и официалния му уебсайт. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, обработката, съхранението, използването и пренасочването на лични данни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта. Ако имате въпроси или коментари във връзка с насточщата Политика, на страницата контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете. Моля, прочетете внимателно тази политика, перди да използвате услугите ни.

По смисъла на настоящата политика и съобразно Регламент (ЕС) 2016/679:
Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Обработване на лични данни
За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:
Видовете събирани данни според целите им са следните:

1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, Хотел „Плиска“ събира и обработва следните видове данни:
а/ При резервация, чрез уеб сайт:
 – Име и фамилия на лицето за контакт;
 – e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;
б/ При резервация по телефон:
 – телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията
 – Име и фамилия на лицето за контакт;
Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2. За целите на настаняването на гости в Хотел „Плиска“, администраторът обработва и съхранява следните данни:
 – ЕГН / ЛНЧ;
 – Имена на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);
 – адрес, телефонен номер и/или адрес на електронната поща за връзка

– Дата на раждане;
– Пол;
– Гражданство;
– Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;
– Държава, издала националния документ.                               
– Данни за предоставената  туристическа услуга – дата и час на пристигане/регистрация, стая, дата и час на отпътуване и други нормативно изискуеми данни
– Лични данни за лица ненавършили 18 години, чиито законен представител сте                                                     – Дигитални данни – видеозаписи. Това са данните събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани във всички обществено- достъпни места в Хотел „Плиска“ (фоайе, рецепция, ресторант, входове и др.), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред;                                – Данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при обработване във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез по-терминал на Хотел „Плиска“;
Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в Хотел „Плиска“  се обработват и съхраняват следните данни:
– Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт
Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
– законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
– добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
– съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме законово задължени, за които имаме договорно правоотношение или за събирането им сме получили съгласието Ви;
– ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
– съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.
Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до Хотел „Плиска“ (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие Хотел „Плиска“ да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.
В този случай, Вашите данни, ще бъдат заличени съобразно действащата нормативна уредба и настоящата политика за поверителност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни
Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.
Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на Хотел „Плиска“, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като Хотел „Плиска“  уважава Вашата лична неприкосновеност и  гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Хотел „Плиска“ прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на Хотел „Плиска“, които действат като обработващи личните данни лица от името на Хотел „Плиска“  и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на Хотел „Плиска“, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.
Хотел „Плиска“  може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Хотел „Плиска“. Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел „Плиска“  са достъпни за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление през Контактна форма на сайта, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.
2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до Хотел „Плиска“, по реда на т.1 от настоящия раздел. Хотел „Плиска“ се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.
3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.
4. Потребителите имат право да получат своите данни, които Хотел „Плиска“  съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на Хотел „Плиска“, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на Хотел „Плиска“  за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от Хотел „Плиска“  с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и на комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.
При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, Хотел „Плиска“  довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и Хотел „Плиска“  ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на Хотел „Плиска“

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение през Контактна форма на сайта или се свържете с длъжностно лице от Хотел „Плиска“ на тел: +359 554 24985 или на електронна поща: hotelpliskasb@gmail.com

Хотел „Плиска“ си запазва правото да променя , актуализира и допълва политиката за защитата на личните данни  по всяко време в бъдеще,когато обстоятелствата го налагат, като ще предоставя известие всеки път, когато бъдат предприети промени.

Съгласявайки се с настоящата Политика за защита на личните данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.